white pixel

2020 Fotis Fotopoulos / Unsplash

Villkor vid fotografering

Film och fotoverksamheten

Dessa villkor gäller vid köp av video- & fotograferingstjänster från ArcWind AB

Innehåll

Dessa villkor för konsumenter och företag (nedan refererat till som "kunden") gäller de beställer fototjänster från ArcWind AB med organisationsnummer 559287-4894. Dessa villkor redigerades: Lör 18 Maj -24 16:31.

Enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (nedan "URL") äger fotografen alltid upphovsrätten till de olika typer av bilder och filmer (nedan "Materialet") som levererats. Fotografen upplåter i sin tur till Beställaren en icke-exklusiv fri användningsrätt att få använda Materialet i sin nu kända, och kommande, verksamhet. Beställaren äger även rätten att manipulera Materialet så länge det inte skadar fotografens rykte.

Användningsrätt

Den fria användningsrätten innebär att Beställaren fritt får framställa exemplar av Materialet och göra Materialet tillgängligt för allmänheten på de sätt som Beställaren finner lämpliga. Beställarens fria användningsrätt gäller i såväl analog som digital form och utan tids- eller geografisk begränsning. Den fria användningsrätten innebär dock inte att beställaren får sälja Materialet vidare eller på annat sätt överlåta Materialet till tredje part.

Beställaren förbinder sig i enlighet med URL kap. 1 § 3 att alltid, så länge det är tekniskt och praktiskt möjligt, namnge fotografen som upphovsman när Materialet används. Beställaren ska även respektera fotografens ideella upphovsrätt i övrigt.

Om Materialet ska användas i marknadsföringssyfte krävs specifikt samtycke från medverkande i enlighet med Lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Uppmärksamma därför ArcWind AB om Materialet ska användas för marknadsföring inför fotografering.

Samtycken

Fotografen ansvarar för att eventuellt samtycke från avbildad person i Materialet har inhämtats enligt gällande lagstiftning. Om fotografen själv tillhandahåller en samtycketsblankett som avbildad person fyller i lämnas en digitalkopia på dessa till Beställaren vid leverans av Materialet.

Samtyckesblanketten används både för att säkra att Materialet kan användas i marknadsföringssyfte och behandlar avbildads persons rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningens (GDPR) artikel 6.1a

Fotografen ansvarar även för att Materialet inte inkräktar på någon annans rättigheter i övrigt. Detta betyder att om ett konstverk eller varumärke återges kan det innebära att tillstånd för användningen också måste inhämtas från konstnären eller innehavaren av varumärkesrätten.

Drönarfotografering

ArcWind AB är registrerad drönaroperatör hos Transportstyrelsen och fjärrpiloter måste inneha ett giltigt drönarkort utfärdat av Transportstyrelsen som motsvarar drönartypen i enlighet med Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg.

Läs mer om drönare hos Transportstyrelsen, Transportsstyrelsens webbplats.

ArcWind AB flyger aldrig högre än 120 m (400 fot) över marken och flyger alltid med drönaren inom synhåll, enligt gällande lagstiftning. Vi flyger aldrig över folksamlingar eller i väder som kan orsaka skada på utrustning eller riskera skada på människa eller natur. Vi flyger aldrig i restriktionsområden utan tillstånd eller där vi finner det olämpligt att flyga.

Spridningstillstånd vid drönarfotografering

Normalt lämnas inget material vidare utan ett godkänt spridningstillstånd från Lantmäteriet, och där det behövs från Sjöfartsverket, i enlighet med Lag (2016:319) om skydd för geografisk information. Vid särskild överenskommelse kan kunden ansvara för att söka om spridningstillstånd eller få spridningstillståndet i separat leverans.

Läs mer om spikningstillstånd hos Lantmäteriet: Spridningstillstånd.

2018 Jonathan Lampel / Unsplash

Av- och ombokning eller om fel uppstår

Om ArcWind måste avboka pga väderlek eller liknande faktureras inte uppdraget och bokas om möjligt om. Om kund avbokar mindre än 24 timmar före uppdragsstart faktureras 50% av det avtalade priset. Uppdragen har fri ombokning om inga kostnader redan uppkommit.

Om det på grund av fel måste framställas nya bilder ansvarar den part som felat för omfotograferingskostnader.

Betygsätt denna sida