white pixel

2022 Mari Helin / Unsplash
2022 Mari Helin / Unsplash

Allmänna utvecklingsvillkor

Utvecklingsverksamheten

Dessa villkor för konsumenter och företag (nedan refererat till som "kunden") gäller när kunden beställer web- och utvecklingstjänster (nedan refererat till som "tjänsten") från ArcWind AB med organisations-nummer 559287-4894(nedan refererat till som "ArcWind"). Om du väljer att genomföra affären med ArcWind accepterar du dessa villkor som senast redigerats [modified] om du inte förhandlat nya villkor skriftligen.

Förutsättningar

Det är upp till kunden att förse ArcWind med all nödvändig information rörande webbhotell och/eller andra webblösningar samt innehåll och grafiska riktlinjer. När ArcWind är redo för leverans kontaktas kunden för att testa tjänsten i ArcWinds miljö. När kunden godkänt testet inleds leveransen till kundens miljö och även där ansvarar kunden för tester och slutgodkännande. Uppdraget anses vara slutfört när tjänsten installerats i kundens miljö och leveransen slutgodkänts av kunden.

När tjänsten är levererad och slutgodkänd överförs ansvaret för tjänsten till kunden. Leveransen av tjänsten sker i befintligt skick och garanteras inte vara framtidssäker.

Ansvar och fel

Det åligger kunden att utföra egna tester för att säkerställa att tjänsten uppfyller specifikationen och inte innehåller tekniska fel. Efter slutförandet av uppdraget har kunden tre månader på sig att hitta eventuella fel. Fel definieras i detta sammanhang som något som saknas mot specifikationen.  

Reklamation

Om ett tekniskt fel framkommer som fanns vid leveransen av tjänsten i dess dåvarande version och miljö ska felet åtgärdas av ArcWind AB. Du har rätt att reklamera tjänsten i tre år från leveransen.

Undantag från reklamationsrätten

Kundens rätt att reklamera tjänsten upphör om

  • Kunden eller någon som agerat på kundens uppdrag ändrat något i någon del av koden.
  • Kunden uppdaterat, eller gjort ändringar i, miljön.
  • Felet uppkommit genom Kundens eget agerande.

Information

ArcWind ansvar inte för information som kunden inför i tjänsten. ArcWind kan aldrig ställas ansvarig för något som införts i tjänsten. Kunden ansvarar själv för att all information:

  • står i överensstämmelse med tillämplig svensk och utländsk lagstiftning och att den i övrigt inte strider mot god sed eller sedvänja,
  • att informationen (dold eller läsbar) är riktig, samt
  • att kunden äger rätt att förfoga över densamma.

Kunden skall på lämpligt sätt i tjänsten identifiera sig själv samt ange vem som hos kunden ansvarar för innehållet i tjänsten.

Kunden ansvarar för all skada som ArcWind kan förorsakas på grund av kundens brott i avtalet och förbinder sig dessutom att hålla ArcWind skadelös för samtliga krav som på grund av ovanstående kan riktas mot ArcWind. Kunden skall även ersätta ArcWinds samtliga kostnader, av vilket slag de må vara, som ArcWind kan tänkas ha med anledning av ArcWinds försök att begränsa skada mot och anspråk från tredje man.

Rättigheter

Rätten till den tekniska och grafiska utformningen av tjänsten tillhör ArcWind. Innehållet i tjänsten ansvarar kunden för att de äger upphovsrättsligt och på annat sätt skyddad information som kunden önskar få införd i tjänsten.

Kunden erhåller en icke exklusiv rätt att för eget bruk och för avsett ändamål nyttja, publicera, ändra och/eller modifiera Webb-tjänsten. Kunden erhåller dock ingen äganderätt till Webb-tjänstens programkod, dvs vare sig till käll- eller objektkod.

ArcWind har rätt att skydda sin rätt till programkoden genom kapsling av de moduler som innehåller programkod. Beställaren äger inte rätt att genom reversed engineering, dekompilering eller liknande förfaringssätt skaffa sig åtkomst till tjänstens programkod.

Vad som ovan angivits innebär att Beställaren har rätt att fritt nyttja och förändra tjänsten för eget bruk. Beställaren äger dock inte rätt att överlåta tjänstens programkod, vare sig i delar eller dess helhet. Det innebär vidare att Producenten äger rätten till programkoden och har således rätt att upplåta programkoden även till annan. ArcWind äger dock inte rätt att till annan upplåta sådan programkod som innehåller grafisk utformning eller immateriella rättigheter som tillhör Kunden.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja sådan konfidentiell information som de har erhållit från den andra Parten. Part äger dock rätt att nyttja informationen till fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet. Denna förbindelse skall även omfatta respektive Parts anställda och andra uppdragstagare. Förbindelsen gäller utan begränsning i tiden och gäller efter att övriga avtalsförhållanden har upphört mellan Parterna.

ArcWind har, om inte annat avtalas, rätt att i marknadsföringssyfte uppge kunden som referens.

Force majeure

Om ArcWind eller kunden förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter denne inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Några exempel på sådana omständigheter, men inte uteslutande, är följande: blixtnedslag, eldsvåda, pandemier, myndighetsbeslut och dylikt samt fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som angivits.

Dataskydd och integritet

Utöver det som står i detta dokument behandlas information kring dataskydd på sidan  Kund- och leverantörspersonuppgifter.

Ändring av avtalsvillkoren

Ändring av dessa villkor är endast tillåten i den mån parterna är överens och ändringen tydligt framgår.